PROBLEM RIJEŠAVANJA PASA LUTALICA

U Maglaju u zadnje vrijeme evidentan je problem pasa lutalica, i na veliko insistiranje građana općinske vlasti su krenule u riješavanje ovog problema i objavile Javni poziv.

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj

U skladu sa odrebama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, br.25/09 I 9/18), Poglavlje IX-Zaštita napuštenih I izgubljenih životinja, a na osnovu člana 42.Statuta općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, br.8/07, 3/08  i 6/08) i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj  za 2022.godinu (“Službene novine Općine Maglaj”,broj 12/21, 2/22), Načelnik općine objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj.

Pod pojmom zbrinjavanja pasa lutalica podrazumjeva se hvatanje pasa lutalica, napuštenih i  izgubljenih pasa, njihov adekvatan smještaj, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske zaštite i njege pasa, kao i briga o zbrinjavanju uginulih pasa, a sve u skladu sa odrebama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i drugih relevantnih propisa.

Primarni cilj je zaštita i uklanjanje pasa lutalica sa ulica, puteva i javnih površina i obezbjeđenje adekvatnih uslova u prihvatalištu, te pronalazak udomljenja za pse. Općina Maglaj provodi ovaj javni poziv u cilju prevencije širenja bjesnila i drugih zaraznih bolesti, koje mogu uzrokovati psi lutalice usljed nekontrolisanog razmnožavanja, te sigurnosti i zaštite svojih građana.

2.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju udruženja građana koja su registrovana za obavljanje  djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

Sredstva za ove namjene su planirana u Budžetu Općine Maglaj za 2022.godinu, a bit će dodijeljena udruženju koje ispunjava sve uslove javnog poziva i čiji projekat bude najbolje ocijenjen.

3.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni poziv, koja mora sadržavati osnovne informacije o udruženju ( naziv, sjedište. ID broj), potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Prijedlog projekta zbrinjavanja pasa lutalica,

2.Rješenje o registraciji za djelatnost koja je predmet ovog javnog poziva( original ili ovjerena kopija),

3.Potvrda o transakcijskom računu.

4.OCJENA PRIJAVA

Načelnik općine će posebnim rješenjem imenovati tročlanu komisiju čiji je zadatak otvaranje, pregled i ocjena prijava pristiglih po ovom javnom pozivu.

Komisija će sačiniti rang listu zaprimljenih prijava, nakon ocjene dostavljenih projekata zbrinjavanja pasa lutalica. Sa udruženjem građana čiji projekat bude najbolje ocijenjen zaključit će se ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj na period od godine dana.

5.ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Rok za dostavu prijava je 7(sedam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web  stranici Općine Maglaj.

Prijave se predaju direktno na pisarnicu Općine Maglaj u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv- Zbrinjavanje pasa lutalica, NE OTVARATI“, ili se šalju poštom na adresu:

OPĆINA MAGLAJ

VITEŠKA BR.4

74250 MAGLAJ

Sa naznakom „Prijava na javni poziv-zbrinjavanje pasa lutalica. NE OTVARATI.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u  razmatranje.