INTERVJU sa dr. Mirsadom HASANIĆEM, kandidatom za načelnika općine Maglaj

Vi ste kandidat za načelnika općine Maglaj ispred Stranke Demokratske Akcije. Kako ocjenjujete stanje u SDA u Maglaju danas?

SDA je trenutno opoziciona stranka na Općinskom nivou i u ovom izbornom periodu je izvršila prestruktuiranje unutar svojih redova, Donesena je čvrsta odluka da se SDA mora vratiti izvornim principima ove stranke koje je utemeljio njen prvi predsjednik, r. Alija Izetbegović. Jedan od tih principa je bio i čuvena njegova postavka, da ako nesto neko ne radi dobro, i ako nesto nije u redu, treba mijenjati ljude, a ne mijenjati stranku. To su u ovom prethodnom periodu uočili mladi ljudi, te nisu napustili SDA, nego su unutar stranke izvršili  preustroj i izabrali novo rukovodstvo, nove organe i novog, mladog, perspektivnog predsjednika Eldisa Kusura, cijenjenog na čitavom području općine Maglaj.

Novi stranački organi su se opredjelili da uđu u ovu izbornu utrku sa ljudima koji imaju visoke  moralne vrijednosti, sa ljudima od znanja, ljudima koji žele i hoće da naprave snažan iskorak ka boljem i sretnijem životu u Maglaju. Zato su za listu kandidata za OV predložili 22 kandidata sa visokom stručnom spremom, 18 mladih kandidata ispod 40 godina života, 12 žena i svi su oni puni snage, želje i entuzijazma da Maglaju daju novi imidž lijepog, gostoprimljivog i perspektivnog grada. Takođe je Izvršni odbor SDA postavio jasne, snažne i precizne kriterija za odabir kandidata za načelnika općine Maglaj. Isti su se odnosili na sljedeće:

 • Da kandidata za načelnika općine krase visoke moralne vrijednosti, poštenje i pravednost, kao i da je cijenjen u familiji, komšiluku, mjesnoj zajednici i čitavom Maglaju;
 • Da nema iza sebe nikakvih afera u profesionalnom i privatnom životu, koje tragom sudskih i tužilačkih odluka prate, niti prljaju njegovu prošlost;
 • Da je iskusni vizionar, sposoban da na bazi stečenog znanja i iskustva ponudi viziju razvoja općine Maglaj;
 • Da njegovu biografiju krasi formalno i neformalno obrazovanje, koje je već u funkciji, tako da bilježi konkretne rezultate projekata u sferi poslovnog i društvenog života, koji su prepoznati kao društveno odgovorni;
 • Da je finansijski neovisan, skladnog i harmoničnog porodičnog života, imovinski situiran i da nije motivisan platom općinskog načelnika, to jest  da svoje znanje i bogato iskustvo upotrijebi u lokalnoj zajednici tako da  efekte vide svi građani;
 • Da je spreman izgrađivati kvalitetne odnose sa svim licima političkog, kulturnog, vjerskog, društvenog, privrednog, sportskog, naučnog i drugih oblasti života;
 • da je sposoban  unaprijediti sistem rada u općinskim strukturama, i da uporno, saburli i tokom čitavog mandata radi na njegovoj održivosti;  
 • da je u dosadašnjem radu i ponašanju pozitivno ocjenjen  od  građana koji ga poznaju…

SDA u Maglju je stanovišta da isti ovi kriteriji će važiti i za sve buduće kandidate koji će se predlagati na čelne funkcije u zakonodavnu i izvršnu vlast.

Ovako ustrojena politička stranka je izuzetno potrebna ovom gradu, u ovom trenutku, kada vladajuća stranka nije ispunila svoja obećanja data 2016. godine.

U kojem organu SDA ste vi uključeni?

Ja nisam uključen ni u jedan organ Stranke demokratske akcije.

Ali ste predloženi kao kandida za načelnika općine  na osnovu niza, unaprijed utvrđenih, kriterija i osobina, pa hoćete li nam iznijeti vašu biografiju?

– Trenutno sam zaposlen u Federalnoj komisiji za koncesije – pri Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a do sada sam radio u Željezari „Zenica“  u Zenici kao pogonski inženjer, zatim kao glavni tehnolog za elektrotehniku u Termoelektrani „TE Kakanj“ radio dvije godine na stručnim poslovima iz elektrotehnike. Poslije toga u d.d. „Natron“ Maglaj je radio na stručnim poslovima kao „Viši stručni saradnik za energetiku“, zatim „Naučni saradnik“ i četiri godine kao “Direktor OOUR-a — Energana“.

– Ima iskustvo u zakonodavnoj vlasti jer sam bio vijećnik u Općinskom vijeću Maglaj, delegat u Skupštini ZE-DO Kantona u dva mandata, u dva mandata na izborima sam izabran kao Zastupnik  u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te član Sabora IZ u dva mandata.

– Rođen sam u višečlanoj porodici sa dva brata i sestrom, u Maglaju 1952. godine, gdje sam završio osnovno i srednje obrazovanje, sa odličnim uspjehom kroz sve razrede osnovne škole, a potom i gimnazije.

– Supruga Alma je domaćica, a petero moje djece su završili prestižne fakultete u Sarajevu: arhitektonski, elektrotehnički, građevinski, medicinski, i najmlađa kćerka studira četvrtu godinu farmacije.

-Osmogodišnju školu i gimnaziju sam završio u Maglaju, odlazeći na svjeska, republička i državna takmičenja iz fizike i matematike, osvajajući prve nagrade, jer sam već tada posebnu sklonost pokazivao prema prirodnim naukama. Po završetku gimnazije završavam  Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, te sam već prve godine sa grupom najboljih studenata dobio vrijednu nagradu. Krajem 1986. godine uspješno branim  magistarski rad, takođe na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i stičem zvanje magistra elektrotehničkih nauka.

– Upisujem doktorat na Elektrotehničkom fakultetu 2008. godine u Sarajevu, a doktorsku disertaciju sam odbranio 2016. godine i stičem zvanje Doktora tehničkih nauka (podoblast elektrotehničke nauke). U okviru teme ove doktorske disertacije sam kao  autor  ili  koautor  učestvovao u  izradi  više naučnih i stručnih radova iz ove oblasti koji su objavljeni na međunarodnim konferencijama i u zbornicima radova.

– Svoju bogatu aktivnost na stručno-naučnom polju imam u Metalurškom institutu “Hasan Brkić” u Zenici, u  Željezari “Zenica”, “Iskri” Kranj, Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo.

– Imam oko 300 urađenih STRUČNIH NALAZA o pregledu i ispitivanju ispravnosti električnih uređaja i električnih instalacija, oko 150 Stručnih nalaza pri vršenju tehničkih pregleda u cilju dobijanja Upotrebnih dozvola;  

-1986. godine je položio stručni ispit iz oblasti elektrotehnike pred državnom komisijom u Zagrebu. Također posjedujem i Uvjerenje za rad na protueksplozijskim zaštitnim instalacijama i uređajima (stručno osposobljen za rad na eksploziono zaštićenim instalacijama i uređajima 1984. godine).

-Osam godina angažovan sam kao vanjski saradnik u srednjoj školi u ulozi profesora elektrotehničke struke. Šest godina  radio kao  „Stalni sudski vještak za elektrotehniku“ u Ze-Do Kantonu, a nakon toga i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od 2012. godine do danas, na listi Stalnih sudskih vještaka za elektrotehniku u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa urađenih preko 80 Nalaza sa stručnim mišljenjem, bez ijednog “oborenog”, niti osporenog  Nalaza na sudovima;

– Hadždž kao vjersku dužnost obavio je 2002. godine.

– Trenutno sam član Nadzornog odbora MDD Merhamet u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu;

– U toku agresije na BiH učestvovao sam u odbrani od samih početaka – organizovanih straža u rodnom mjestu Ulišnjaku, jer 11.05.1992. godine dobrovoljno napuštam radno mjesto u “Natronu” i uključujem se u četu Ulišnjak, kasnije u Peti bataljon na Omerdinom Polju, a zatim sam imenovan za komandanta Civilne zaštite za Općinu Maglaj.

Kakvo je vaše iskustvo na polju implementacije infrastrukturnih projekata, jedne od važnih oblasti vezane za posao načelnika općine?

Iskustvo  u sektoru implementacije infrastrukturnih projekata sam  stekao radeći u velikim projektima kao što su:

 • postratni povratak raseljenih i prognanih osoba novošeherskog i bradićkog kraja, sa obnovom porušenih i spaljenih kuća i drugih objekata, kada sam obnašao dužnost predsjednika IO SDA Maglaj i kada je trebalo imati odvažan i jasan stav u ovom izuzetno teškom periodu za Maglaj;      
 • obnova i izgradnja grandioznih vjerskih objekata milionske vrijednosti, kojima se divi ne samo Maglaj nego i BiH i šire, radeći kao dugogodišnji predsjednik Medžlisa IZ Maglaj u tri mandata.
 • obnova i izgradnja ovih i drugih objekata nakon katastrofalne poplave u Maglaju, također milionske vrijednosti.
 • implementacija i kontrola cjelokupnog rada u infrastrukturnim projektima zasnovanim na osnovu dobijene koncesije širom Federacije BiH, radeći 16 godina u Federalnoj komisiji za koncesije.

Kakva je Vaša platform razvoja općine Maglaj za naredne 4 godine?

Ona je zasnovana na bazi Izborne platforme Stranke demokratske akcije Maglaj 2020-2024. godine u kojoj su nabrojane aktivnosti koje ću provoditi u naredne 4 godine. Naravno, u svoju Platformu, nakon izbora uvrstiti ću i aktivnosti koje usvoji Općinsko vijeće, koje će biti sastavljeno  i od drugih političkih stranaka i čije će pozitivne ideje i projekti poslužiti da se implementiraju projekti značajni za sve građane općine Maglaj, jer ću i ja, ako budem izabran , biti načelnik svih građana. U mandatnom periodu 2020 – 2024. godina realizovaćemo ambiciozan program oporavka i razvoja općine Maglaj u cjelini, koji se, u opštem smislu, mogu svesti na sljedeće teze:

-Svu općinsku administraciju staviti u službu privrednog razvoja. Biti  servis privredi i našim građanima.  Ekonomija nam je prioritet. Oživljavanje poslovnih zona i obezbjeđenje infrastrukture koja omogućuje razvoj i implementaciju privrednih projekata,

-U kontinuitetu raditi na relizaciji i dovođenju u funkciju postojećih poslovnih zona u Misurićima, Poljicu, Moševcu, Liješnici i Novom Šeheru,

-Otkloniti nedostatke u općini koji opterećuju razvoj (olakšavanje procedura, smanjivanje cijena usluga, formiranje on line službe za sve upite, bolja saradnju sa dijasporom),

-Formiranje razvojne agencije kao faktora snažnije podrške privlačenju investicija,

-Dati podršku svakom novom zapošljavanju,

-Rekonstrukcija i asfaltiranje putne infrastructure,

-Nastavak zaštite od poplava u gradu i kod „Natron-Hayata“, te podrška izgradnji mostova na rijeci Bosni (Omerdino Polje i Čakalovac),

-Projekti obnovljivih izvora energije  i energetske efikasnosti,

-Sanacija klizišta na putnim komunikacijama i u okviru naseljenih mjesta

-Remont kanalizacionog sistema u gradu i fazna realizacija kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama,

-Izgradnja društvenih domova u mjesnim zajednicama koje ih nemaju,

-Izgradnja sportske infrastrukture i uređenje postojećih sportskih objekata,

-Područje općine Maglaj predstaviti kroz cjelovitu i osmišljenu turističku ponudu, (turizam),

-Podrška mladim i svim novim poduzetnicima u realizaciji određenih projekata na području općine Maglaj.

I na kraju koja je Vaša poruka građanima općine Maglaj

„Obećane poslove iz Izborne platforme  neću raditi sam, nego sa timom najboljih stručnjaka iz pojedinih oblasti iskoristivši svoje sposobnosti strpljivog, planskog i vještog uvezivanja različitih struka.

Građanima Maglaja SDA je obećala najbolje kandidate za Općinsko vijeće i to je obećanje ispunila. Mnogo je ljudi za tu listu kandidata, koju predvodi predsjednik Općinskog odbora SDA Maglaj Eldis Kusur, kazali da je najbolja. Zajedno samnom, mi smo garant da će Maglaj, ako Bog da, biti puno jači i ljepši.

Maglaju ćemo vratiti epitet gostoprimljivog, lijepog i otvorenog grada u kome mogu skladno i lijepo živjeti svi građani i narodi. Zato mi u razgovoru sa građanima Maglaja predstavljamo detaljnu Izbornu platformu razvoja Maglaja.

Pomozite nam da ovo ostvarimo svojim izlaskom na izbore, 15.11.2020. godine.“   

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *